รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 6 สิงหาคม 2562 ตอน อีกก้าวของ เขตสุขภาพฯเขต 12 สงขลา : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง เขตสุขภาพ สร้างสุขชุมชน มูลนิธิชุมชนสงขลา กลุ่มเปราะบาง คนพิการ เครือข่ายสุขภาพ ศูนย์สร้างสุขชุมชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

การปรับกระบวนทัศน์การทำงาน ร่วมปรับกระบวนทัศน์การทำงานจากแยกส่วนกันทำ ต่างคนต่างทำมาทำงานร่วมกัน ตั้งคณะทำงานวิชาการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะระดับเขตวิเคราะห์ปัญหา/ทุนทางสังคมตามกรอบปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิตพิจารณาทิศทางการทำงานของภาคีหลักได้แก่ สสส. สธ. สปปสช. และสช. รวมถึงข้อเสนอแนะจาก กขป. นำมากำหนดเป้าประสงค์ แต่ละประเด็นประชุมกลุ่มย่อย ค้นหาภาคีเครือข่าย เรียนรู้พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ

ก้าวอีกก้าวของการพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีการบูรณาการกันหลายระดับ ระดับจังหวัด มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น แนวทางก็คือ สร้างข้อต่อที่เป็น "ที่พัก" ของข้อมูลระดับจังหวัด หน่วยงานความร่วมมือแขวน Data ที่เป็นพื้นฐานและสามารถเปิดเผยได้ เครือข่ายที่ต้องการใช้ต่างไปดึงข้อมูลมาใช้ตามภารกิจของตน ในส่วนงานกลางจะมีมูลนิธิชุมชนสงขลา จะนำเข้าสู่แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่ได้พัฒนาระบบมาตั้งแต่ปี 2555 นำไปเข้าระบบ พัฒนารูปแบบนำเสนอและการใช้ประโยชน์สำหรับภาคีเครือข่ายในจังหวัด โดยใช้ระดับบุคคลเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางเริ่มจากงานคนพิการ โดยจับมือกับพมจ.นำข้อมูลคนพิการเข้ามาในระบบ บวกกับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำมาสู่การกำหนดแผน/ยุทธศาสตร์ และมีระบบเยี่ยมบ้านที่จะรายงานผล ติดตามผล พัฒนาการนี้ไปสำเร็จที่อำเภอนาทวี เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอลงไปขยายผลกับตำบล พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรรถภาพชุมชนที่ต.นาหมอศรี ต.ทับช้าง ต.ฉาง และนำต้นแบบดังกล่าวไปพัฒนาเป็นศูนย์สร้างสุขชุมชนโดยกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นเจ้าภาพ กำลังดำเนินการในหลายพื้นที่ของสงขลา

ศูนย์สร้างสุขชุมชนจะเป็นศูนย์บริการและบูรณาการงานคนพิการ ผู้สูงอายุ ในระดับตำบล โดยมีผู้ช่วยนักกายภาพประจำศูนย์เป็นผู้ประสานงานร่วมกับจิตอาสาประจำศูนย์อีก ๔๐ ชีวิต ระบบข้อมูลกลางจะนำมาสู่การทำแผนฯดูแลคุณภาพชีวิต พัฒนากลไกการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตตามสภาพปัญหา ในระดับจังหวัดกองทุนฟื้นฟูฯสงขลา การดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ปีนี้ได้อาศัยระบบเยี่ยมบ้านของแอพฯ iMed@home อบรมให้อสม.เชี่ยวชาญป้อนข้อมูลการเยี่ยมบ้านที่มีตั้งแต่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟูฯ เท่ากับว่าเมื่อมีฐานข้อมูลดังกล่าวรองรับ อสม.เชี่ยวชาญจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการนำไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับกลไกอื่นๆ ที่จะมาบูรณาการร่วมกันในระดับตำบลต่อไป ระบบเยี่ยมบ้านของแอพฯ iMed@home จะช่วยให้เห็นรูปธรรมของการช่วยเหลือที่เป็นผลงานของอสม.เชี่ยวชาญชัดเจนมากขึ้น เดือนนี้ทั้งเดือนกองทุนฯเป็นเจ้าภาพอบรมอสม.เชี่ยวชาญ ๒๒ รุ่นจนครบทุกคน ทุกพื้นที่ ปัจจุบันทีมเครือข่ายจังหวัดยกขบวนมาหารือกับสสจ.สงขลา เพื่อเปิดช่องเชิงนโยบายในการนำข้อมูลคนพิการจากฟากสสจ.เข้าสู่ระบบ หลังจากที่พมจ.นำเข้ามาแล้วเต็ม ๑๐๐% กลไก Admin ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จะทำงานร่วมกับอสม.เชี่ยวชาญที่จะเป็นด่านหน้า นำเข้าข้อมูลใหม่ๆ เช่น ความต้องการความช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมาย Admin ของภาคียุทธศาสตร์จะได้นำข้อมูล(เริ่มมีเข้ามาแล้ว)ไปใช้เพื่อการแก้ปัญหา ระบบข้อมูลกลางจะนำมาสู่การปรับระบบบริการขนานใหญ่ ทั้งทำให้จำนวนคนพิการเป็นเอกภาพ ทิศทางหรือแนวทางการแก้ปัญหา การส่งต่อระบบบริการเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานร่วมกัน

ในส่วนมูลนิธิชุมชนสงขลา จะร่วมกับAdmin ระดับตำบลร่วมกับศูนย์สร้างสุขชุมชนจากอปท. ยกระดับไปอีกก้าวด้วยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลและระดับบุคคลร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สมาคม ภาคเอกชน และมูลนิธิ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  94

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)