รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 23 กรกฎาคม 2562 ตอน จังหวัดเชียงราย “ มุ่งมั่น- แก้ไข- ขจัดภัยยาเสพติด” : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติด* * *
Facebook
download

วันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดเชียงราย “ มุ่งมั่น- แก้ไข- ขจัดภัยยาเสพติด”
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562ขึ้น เมื่อเช้าวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เยาวชน ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้นยาเสพติดโลกของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อยืนยันในเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งความผาสุกของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530 ที่เห็นพ้องกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนจัดงานมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

สำหรับการจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกซึ่งการเตรียมความพร้อมของสรรพกำลังแล้ว ยังฉายภาพให้เห็นความสามัคคีร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากทุกภาคส่วน หล่อหลอมให้เป็นพลังต่อต้านยาเสพติด อบายมุข และสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมกับการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันยาเสพติด และด้านบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการในทุกมาตรการ ทั้งการป้องกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการควบคุมพืชและสารเสพติดทุกชนิด อีกทั้งยังสนธิกำลังกำจัดสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ลักลอบลำเลียงมาตามพรมแดน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมืออันแนบแน่นตามแนวชายแดนระหว่างมิตรประเทศ ทั้ง สปป.ลาว และสหภาพแห่งสาธารณรัฐเมียนมาที่ได้ผลในเชิงการปฏิบัติอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่กำหนดว่า "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ได้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก มณฑลทหารบกที่ 37 ชุดเฉพาะกิจนรสิงห์ของฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย ชมรม To Be Number One ในการจัดแสดงนิทรรศการและภาคการแสดง รวมทั้งกิจกรรมทั้งกลางแจ้งและภายในอาคารหอประชุมอีกด้วย และในวันเดียวกันคือ ช่วงเช้าของวันพุธที่ 26 มิ.ย.62 ที่สำนักสงฆ์บ้านใหม่สุขสันต์ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย พ.อ.ยอดชาย พวงวารินทร์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ชุดปฏิบัติการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยการจัดงานในครั้งนี้ พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้มอบหมายให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนและการปราบปรามจับกุมยาเสพติดข้ามชาติอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งสำรวจผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อตรวจสอบสัญชาติบุคคลต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  51

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)