รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 18 กรกฎาคม 2562 ตอน เชียงรายสร้างการรับรู้และเข้าถึงกระบวนการข้าวครบวงจร : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สินค้าเกษตร เกษตรกร เทศกาลข้าว อาหาร ผู้ปลูกข้าว วิสาหกิจชุมชน กระบวนการข้าว ชาวนา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เทศกาลข้าวเชียงราย..ปี.62 “บูม” จังหวัดเมืองเหนือสุดในสยาม นักท่องเที่ยว ไทย – เทศ... “คับคั่ง”
เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ณ. ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย นำโดยนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย มี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจด้านข้าวและอาหารครบวงจร ตลอดทั้ง ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเทศกาลข้าวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกระบวนการข้าวครบวงจร ให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือ ตลอดทั้ง การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้าวครบทุกขั้นตอน ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ 1,253,098 ไร่ ด้วยข้าวพันธุ์พิเศษ ทั้งข้าวหอมมะลิ 105 หรือข้าวหอมเชียงราย ข้าวเหนียว กข6 และ กข15 และข้าวเหนียวเขี้ยวงูอันเลื่องชื่อ นับเป็นพืชหลักที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละกว่า 7,000 ล้านบาท และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและแปรรูป จึงจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายการรับรู้และเข้าถึงความอัศจรรย์ของพันธุ์ข้าวเชียงราย ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดแสดงนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร อย่างงดงาม ในระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย.62 ที่ผ่านมาอีกด้วย ในงานยังมีการสาธิตการจัดทำข้าวหลาม 5 สีจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูกระบอกยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง 18 นิ้วและยังแจกจ่ายข้าวหลาม และการจำหน่ายสินค้าหลากหลายจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม Young Smart Farmer ของอำเภอแม่สาย เป็นที่น่าสนใจและได้รับกระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคักและคับคั่ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวทัศนาจรยังเมืองแม่สาย เพราะเมืองแม่สายเป็นเมืองเหนือสุดยอดในสยาม ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว จีนตอนใต้ฯ จึงมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันมาก เทศกาลข้าวจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ยังเป็นช่องทางสื่อสารไปยังระบบการค้าข้าวระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมา รวมทั้งการสื่อสารสร้างความรู้ในกระบวนการผลิตข้าว อีกทั้ง นวัตกรรมการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน รวมทั้ง สร้างการยอมรับในวัฒนธรรมการผลิตข้าว ตลอดทั้งภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวนา การแปรรูปข้าวเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์นานาชนิด อีกทั้ง ยังมีการนำผลผลิตจากข้าวของกลุ่มชาวนาผู้เสียสละพื้นที่ปลูกข้าว ให้รองรับน้ำที่สูบระบายออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอน เพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิตจากทีมหมูป่าอคาเดมีออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย และขณะนี้อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก็กำลังเร่งพัฒนาเมือง วางตำแหน่งการพัฒนาเมืองแม่สายอย่างเร่งด่วน นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า แผนพัฒนาอำเภอแม่สายอย่างเร่งด่วน 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับทบทวนในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น มีทิศทางการวางตำแหน่งพัฒนาเมืองแม่สาย ที่สำคัญ คือ 1.เมืองการค้า การลงทุนและการเงิน 2. เมืองแห่งการท่องเที่ยว 3.เมืองการเกษตร(อินทรีย์) 4. เมืองแห่งคุณธรรม

ส่วนประเด็นการพัฒนาอำเภอแม่สาย ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงราย และประเทศเพื่อนบ้าน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย และมีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอนักพัฒนาอำเภอแม่สาย กล่าวในท้ายสุด และขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าเมืองแม่สายเป็นเมืองเหนือสุดยอดในสยามของการท่องเที่ยว “สุดยอดที่สุด”

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  44

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)