รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 29 พฤศจิกายน 2561 ตอน โรครุมเร้าคนเมือง “อ้วน เบาหวาน ความดัน ซึมเศร้า” : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคซึมเศร้า ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตเมือง สุขภาวะเขตเมือง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ “ร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐” ที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิที่ทำงานโดยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกกลุ่มคนอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากพบว่าแนวโน้มประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี ๒๕๕๙ มีอัตราส่วนผู้คนที่อาศัยในเขตเมืองถึงร้อยละ ๔๘.๔ ของประชากรทั้งประเทศ

ซึ่งสภาพสังคมเมืองที่แออัด มีค่าใช้จ่ายสูง วิถีชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา เผชิญกับมลภาวะทุกวัน บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลอัตราป่วยของคนเมืองด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีมากขึ้น เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ยาเสพติด ความรุนแรงทางสังคม และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น แรงงานย้ายถิ่นจากชนบท แรงงานต่างด้าวในชุมชนเมืองทั่วประเทศด้วย
“ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐ จะเป็นแผนแม่บทที่บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้มาร่วมกันขับเคลื่อนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อรับมือสถานการณ์โรคคนเมือง เน้นการสร้างนำซ่อม มีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะเสริมหนุนกับการทำงานของร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. ด้วย”

ร่างยุทธศาสตร์ฯ นี้จัดทำขึ้นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ เรื่อง “ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” โดยคณะกรรมการระดับชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่หมายถึง เขตเทศบาลที่มีประชากรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไปและพื้นที่มีลักษณะความเป็นเมือง มีประชากรอยู่กันหนาแน่น ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
๑.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นการให้บริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัว ๒.พัฒนากำลังคนสุขภาพเขตเมือง มีการทำงานเป็นทีมและบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ๓.การจัดการด้านการเงินการคลัง ๔.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ๕.การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนระบบบริการเขตเมืองที่มีคุณภาพ และ ๖.การอภิบาลระบบบริการแบบมีส่วนร่วม

หลังจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ฯแล้ว ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ไปปรับปรุงในรายละเอียด และมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองระดับชาติให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ระบุแนวทางการขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบ การติดตามผลแต่ละยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐ ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  103

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)