รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 พฤศจิกายน 2561 ตอน หลักสูตรล่ามชุมชนชาติพันธุ์ : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ล่ามชุมชนชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ โรงพยาบาลปางมะผ้า มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ ล่ามชุมชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ ทางทีมงานอันประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า ทีมโครงการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า พร้อมกับผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ ทีมโครงการการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ล่ามชุมชน เป็นกลไกหนึ่งของการจัดบริการสุขภาพ นักวิชาการด้านชาติพันธุ์ นักวิชาการด้านสื่อ และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการพบปะหารือกันในเวทีประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการโครงการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนได้ความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาล่ามชุมชนที่อำเภอปางมะผ้า โดยจะนำหลักสูตรของมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์มาปรับใช้ เป็นการอบรมลงพื้นที่ในสี่หมู่บ้านเป้าหมาย โดยการอบรมวันที่ 1 มีหัวข้อ คุณค่าความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของล่าม จิตวิทยา/มีมนุษย์สัมพันธ์ จรรยาบรรณและพฤติกรรม การให้บริการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างมีศิลปะ และการแปลภาษา ระบบขั้นตอนการให้บริการในโรงพยาบาล ส่วนอบรมวันที่ 2 มีหัวข้อสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน การสาธารณสุขพื้นฐาน เรื่องยาและการใช้ยา ซึ่งนอกจากจะลงพื้นที่จัดอบรมล่ามชุมชนโดยเน้นกลุ่มสตรีชาติพันธุ์หมู่บ้านละ 10 คนแล้ว ยังจัดให้มีฝึกภาคปฏิบัติ 21 วัน และติดตามให้คำปรึกษา (โค้ชชิ่ง) โดยพี่เลี้ยงและโรงพยาบาล ต่อด้วยเวทีถอดบทเรียนหลักสูตรล่ามชุมชน 1 วัน สะท้อนความเห็นจากล่ามชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยจะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาประชุมด้วย และยังจะมีเวทีพัฒนางานกองทุนสุขภาวะสตรีระดับหมู่บ้าน ที่หมู่บ้านน้ำริน เพื่อการพัฒนาล่ามชุมชนอย่างยั่งยืน และเวทีใหญ่คือเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม ล่ามชุมชนและนักสื่อสารสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ระดับจังหวัดต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  84

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)