รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 15 พฤษภาคม 2561 ตอน วิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้ : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สมัชชาสุขภาพ แผ่นดินอาบยาพิษ ในน้ำมียา ในนามีหนี้ วิถีแห่งการกิน วิถีแห่งการดูแลสุขภาพ วิถีแห่งการธรรมะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้* * *
Facebook
download

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้รวบรวมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเกือบทั่วประเทศ ทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคอีสาน จำนวนคนเข้าร่วมประมาณกว่า ๑ พันคน หลังจากได้มีกระบวนการถอดบทเรียนแบบเสริมพลังของภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ชุมชน โดยชุมชนที่เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนภายในหัวข้อที่ว่า ชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ โดยแบ่งออกเป็นภาค รวมแล้วกว่า ๕๐๐ ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเรื่องราวต่างๆกลั่นกรองออกมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มหนังสือเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ด้วย การให้เครือข่ายต่างๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกันและกัน รวมทั้งการแสดงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละภาค วิถีการดำรงอยู่ วิถีแห่งการกิน วิถีแห่งการดูแลสุขภาพ วิถีแห่งการธรรมะ เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ เรียนรู้ ติดดินกินได้ เครื่องมือที่นำไปสู่นโยบายสาธารณะในพื้นที่ โดยตัวแทนจากชุมชนที่เกิดรูปธรรมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ได้แก่ รองศาตราจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ ตัวแทนจากคณะทำงานจัดการประชุม นางสำราญ พูลทอง ตัวแทนจากภาคอิสาน จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพไปขับเคลื่อนตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องเหล้าในชุมชนจนทำให้ชุมชนลดละเลิกเหล้า จนกรายเป็นชุมชนปลอดเหล้าในที่สุด ตัวแทนจากภาคเหนือนายอนุพนธ์ ฟั่นสาย จากจังหวัดลำปางที่มีการนำเครื่องมือ การประเมินผลกระทบชุมชนไปใช้ในพื้นที่ตำบลแม่ถอด จังหวัดลำปาง โดยการชักชวนให้ชาวบ้านเก็บข้อมูลของชุมชน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยข้อมูล นำไปสู่การสร้างแนวคิดต่อการจัดการปัญหาการสร้างเหมืองแร่ อาศัยพลังชุมชนเป็นฐานในการต่อรองกับหน่วยงานเอกชนที่เข้าลงทุนในการตั้งโรงงานเหมืองแร่ในชุมชนจนทำให้ชุมชนหวาดกลัว กังวลในสิ่งที่จะเกิดผลกระทบตามมา จึงรวมตัวกันเก็บรวบรวมข้อมูล จากข้อมูลที่ว่า สิ่งดีๆของชุมชนมีอะไรบ้าง ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของคนในพื้นที่มีอะไรบ้าง เช่น การค้นหาภูมิปัญญาความรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชนมีมาก เป็นต้น และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง แล้วนำสิ่งดีๆมาต่อยอดในชุมชนอย่างไรจนเกิดเทศบัญญัติของชุมชนและประกาศคำสั่งของเทศบาลในการปกป้องพื้นที่ของตนเอง ตัวแทนจากภาคใต้ นายสมยศ ยิ่งยศ ได้นำเครื่องมือธรรมนูญไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ตำบลนาทอน จังหวัดสตูล จนเกิดธรรมนูญของชุมชนนาทอน หรือซันซีนาทอน จากชุมชนที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสูง การแบ่งฝ่าย คนในชุมชนไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกขานใหม่ เป็นซันซี เป็นภาษาใต้แปลว่า สัญญาใจของชุมชนร่วมกัน ทำให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมมากยิ่งขึ้น และต่อด้วยตัวแทนจากภาคกลาง นายศิวโรฒ จิตนิยม จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเครื่องมือแผนแม่บทชุมชนมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี จากสภาพชุมชนที่ล้มสลายทางการเกษตรหันไปพึ่งพิงสารเคมีเป็นหลักจนทำให้แผนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแผ่นดินอาบยาพิษ ดังคำพูดที่ว่า “ในน้ำมียา ในนามีหนี้” ซึ่งเกษตรกรยิ่งหันไปใช้สารเคมีมากเท่าไหร่ ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพิงสารเคมีมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลให้เกษตรกรเจ็บป่วยกันมาก ในภาวะวิกฤติก็ยังมีโอกาสเสมอ ชุมชนตั้งต้นมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันใหม่อีกครั้ง ด้วยการสร้างเป้าหมายร่วมจากดัชนีตัวชี้วัดด้วยความสุขมวลรวมของคนในชุมชนเป็นเกณฑ์ โดยใช้เครื่องการทำ KPIความสุข กฎกติกาคนในชุมชน เกิดแผนชุมชน แผนชีวิต และแผนแม่บทชุมชน นำไปสู่การจัดการในหลายเรื่องตามมา ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร ด้วยการทำธนาคารชุมชน โดยการเอาความดีค้ำประกัน การจัดการเรื่องขยะ มาทำเป็นนำมัน การพึ่งพาตนเองด้วยการทำโรงสีข้าวชุมชน การศึกษาอุณหภูมิในพื้นที่เพื่อพยากรณ์อากาศด้วยคนในชุมชน การใช้เครื่องโดนในการพ่นสารอินทรีย์ในนาข้าว เป็นต้น ทุกสิ่งทุกจะไม่เกิดถ้าขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การจัดการตนเองของชุมชน การจัดการเรื่องคนให้ได้ การมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมกันมากที่สุด

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  15th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  82

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)