รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 15 พฤษภาคม 2561 ตอน สมัชชาสุขภาพเชียงราย “รุก-ลุย” ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 3 ตำบลหลัก : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ธรรมนูญสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ธรรมนูญสุขภาพตำบล ธรรมนูญสุขภาพเด็กและเยาวชน สุทธิพงษ์_วสุโสภาพล สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช.* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

สมัชชาสุขภาพเชียงราย “รุก-ลุย” ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 3 ตำบลหลัก ขับเคลื่อนปี 61
เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ.สบันงา ขันโตก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีการประชุมการเชื่อมโยงต่อยอดการพัฒนาตำบลจัดการระบบสุขภาพ ด้วยระบบธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 3 ตำบล แผนขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเชียงรายปี 61 ได้แก่ 1. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 2. ธรรมนูญสุขภาพเด็กและเยาวชน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 3. ธรรมนูญสุขภาพตำบล ต.สันกลาง อ.พาน โดยมีนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเป็นวิทยากรดำเนินรายการ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ/ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายถึงแนวทางในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย พระสงฆ์ –ภาครัฐ –ภาคเอกชน –ภาคประชาสังคม -เด็กและเยาวชน เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพตำบลได้มีการเชื่อมโยงกลไกทั้งด้านในและด้านนอก รวบรวมความคิด ระบบคิดเพื่อต่อยอดธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ โดยมี 4 ขั้นตอน 9 กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ มีขั้นเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ และขั้นประกาศใช้และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 1.ทำความรู้จักธรรมนูญสุขภาพระดับชาติและพื้นที่ /ศึกษาดูงานในพื้นที่เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ขั้นลงมือจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 2. ตั้งคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 3. ทบทวนข้อมูลบริบทสังคมวัฒนธรรม ทุนพื้นที่ สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4. สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึงความหมายและประโยชน์ของธรรมนูญฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. ยกร่างธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 6. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฉบับแรกฯ หมู่บ้าน/ตำบล/เฉพาะกลุ่ม 7. ปรับปรุงร่างฯ และจัดเวทีพิจารณาธรรมนูญพื้นที่ 8. ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯ และนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม 9. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของธรรมนูญสุขภาพฯ แบบเสริมพลังและวางแผนทบทวนปรับปรุงธรรมนูญฯ ระยะต่อไป ทางด้านนายสุทธิพงษ์ฯ ได้บรรยายในช่วงหนึ่งว่ายุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา จะเริ่มมุมใด มุมหนึ่งก็ได้ แต่ต้องเชื่อมให้ครบทั้ง 3 มุม ทั้งการเมืองและราชการ –วิชาชีพและวิชาการ -ประชาชนและสังคม การเสริมพลังและความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลกับธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เพื่อใช้เป็นนโยบายในการทำงานด้านสุขภาพและทางการเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผนงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ หรือแผนพัฒนาชุมชนขององค์กร/ผู้บริการ เกิดการสร้างภาวะผู้นำต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชน ยกระดับการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพชุมชน/ท้องถิ่นแบบมวลรวม และเรียนรู้เท่าทันทางสุขภาพของการมีสังคมสุขภาวะของพื้นที่ โดยพื้นที่และเพื่อประชาชนในพื้นที่ “หนึ่งคนเดินร้อยก้าว ไม่เท่า..หนึ่งร้อยคนเดินเพียงก้าวเดียวพร้อมกัน แต่ถ้าไม่มีการก้าวแรกก็อย่าไปถามถึงก้าวที่หนึ่งร้อย” สำหรับภาคบ่ายได้มีการประชุมและสรุปเขียนแผนปฏิบัติการ -ฝึกปฏิบัติการยกร่างธรรมนูญ ทบทวนสถานการณ์สุขภาพของแต่ละพื้นที่ (ข้อมูลนำเข้า) เครือข่ายตั้งกลไก ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล ทดลองยกร่าง เทคนิคในการยกร่างฯ ทำ TOR ระหว่างพื้นที่และสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ประเด็นและมุมมองที่สำคัญ ต้องมีทีมและกลไกขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงผู้คนรับรู้และยอมรับร่วมกัน เป็นภาพอนาคตที่คนในพื้นที่อยากให้เกิดขึ้นอยู่บนฐานความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง จุดสำคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ เน้น ภาพของระบบสุขภาพอันพึงประสงค์ ทั้งเจตจำนง และมีพันธะร่วมกันของสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีกติกาในการออกแบบของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของบริบทในพื้นที่ ในเชิงประจักษ์ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  15th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  104

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)