รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 8 พฤษภาคม 2561 ตอน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. สิทธิบัตรทอง สปสช. เครือข่ายนักสื่อสาร* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

สปสช.จับมือ มสธ.จัดอบรมและมอบวุฒิบัตรในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นโครงการวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันทำงานสื่อสารเชิงรุก โดยนำหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)” มาเป็นหัวเข้อหลักในการอบรมวิชาการที่นำมาใช้งานจริงโดยมีนักสื่อสารประชาสัมพันธ์, สื่อมวลชน, เครือข่ายภาคประชาชน, ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนสิทธิบัตรทอง, จนท, สปสช.เขต และสำหรับภาคเหนือมีนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ เขต 1 และนักข่าวสุขภาวะสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วม 2 คน คือ นายอิสระ บุญอนันต์ และ นางสาวสุนี บุญอนันต์ จากจังหวัดเชียงราย มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเติมเต็มความรู้เรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดผลการวิจัยที่ สปสช.โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม และคณะนิเทศศาสตร์ มสธ. ได้ทำร่วมกันมาและค้นพบว่าการสื่อสารเพื่อช่วยประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทอง และทำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพจะมีประสิทธิภาพสูง หากมีนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่มีความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้อง รู้จริง มีทัศนคติที่ดีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถประสานช่วยเหลือให้ข้อมูลข่าวสารในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีและการใช้กลยุทธ์เครื่องมือและช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม รู้เท่าทัน และทันยุคและกลุ่มเป้าหมาย (ทั้งเพื่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมอบรมสองวัน คือวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความเข้าใจจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย และสำหรับวันสุดท้ายคือวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ร่วมเรียนรู้หลักสูตรเทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล จาก ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ ผู้อำนวยการโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทฤษฎีและภาพรวมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารออนไลน์ อาทิ Facebook, Line, youtube และ Info Graphic ตลอดจนสื่อใหม่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติโดยการคิดหัวข้อเพื่อสื่อสารข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพให้กับผู้ใช้สิทธิผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมซักถามและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) พร้อมทั้งได้รับวุฒิบัตรสาขานิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากที่ได้รับการอบรมในโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  136

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)