รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 3 เมษายน 2561 ตอน ศคบ.เชียยงราย ปั้นประเด็น ยาชายแดนต่อ “เน้น” มุ่งเสริมพลังระบบ 4 ด้าน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ศคบ. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ธรรมนูญสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (ศคบ.) จัดให้มีการประชุมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา อาหารเสริม) ณ.ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (ศคบ.) ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพฯ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย – อปท. – เครือข่ายแรงงานนอกระบบ – เครือข่ายผู้ติดเชื้อ – NGO – ศูนย์ประสานงานสุขภาพท้องถิ่น – พลเมืองอาสาประชารัฐ – สื่อมวลชน สช. – นักสื่อสาร สปสช. โดยมี นายธนชัย ฟูเฟื่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายนิติธร ธนปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายนิรันดร์ แปงคำ นายสนั่น เนตรสุวรรณ นายวิวัฒษ์ กณะบุตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย นายอิสระ บุญอนันต์ นักสื่อสารชุมชน (สช.) และประธานคณะทำงานนักสื่อสาร สปสช. จังหวัดเชียงราย “เข้มข้น” ในการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักและวัตถุประสงค์สำรวจข้อมูล เพื่อนำร่อง 4 พื้นที่ มี อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น เน้นปัญหา “ยาชายแดน” 4 ด้าน คือ 1.ระบบรายงานเฝ้าระวัง (หน่วยงานรัฐ+เครือข่ายประชาชน) 2.กลไกทางมาตรการสังคมและกฎหมาย (คกก คบ จว./อภ./พชอ) เน้นสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ 3.ระบบปฏิบัติการพื้นที่ (ท้องถิ่น-ท้องที่-รพสต.-องค์กรชุมชน-คข คบ.-จิตอาสา-กองทุนตำบล) เน้นรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค 4.การสื่อสารสาธารณะ (คข สื่อสารชุมชน นักสื่อสาร สปสช.) ปลุกพลังผู้บริโภคคุ้มครองตนเอง โดยมีระบาดวิทยาจะเป็นเครื่องมือสำรวจและวิเคราะห์สภาพและแนวทางแก้ปัญหามีพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ชายแดน ๆ ละ 1 ตำบล อ.แม่สาย พื้นที่ตำบลแม่สาย+แม่สายมิตรภาพ อ.เชียงแสน พื้นที่ตำบลโยนก อ.เชียงของ พื้นที่ตำบลศรีดอนชัย อ.เวียงแก่นพื้นที่ตำบล หล่ายงาว เน้นมาตรการป้องกันในกลุ่มชุมชน/ประชาชน ขอความร่วมมือในส่วนร้านค้า ชุมชน เพื่อเฝ้าและลดความเสี่ยง.... ยาที่ไม่ปลอดภัย “ยาชายแดน” ซึ่งจะมีตัวแทนขายเดินเร่ขายตามหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งยาเหล่านี้จะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ ซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ต้องเปลี่ยนมุมมอง ...เปลี่ยนใจให้เป็นสุข และจะสื่อสารอย่างไร..? ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อจะได้ไม่ซื้อมาบริโภค ซึ่งยาชายแดนเหล่านี้ไม่มีเลขทะเบียน ไม่มีชื่อ..ที่อยู่ผู้ผลิต ไม่มีสิทธิ์ขายแต่ก็ขาย ทำ ๆ ไม..? “และต้องรู้เท่า ก้าวทัน ทุกประเด็น” และ โมเดล เร่งด่วน “ธรรมนูญสุขภาพฯ”.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  123

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(19 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)