รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 23 มีนาคม 2561 ตอน พัฒนาฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนา CBR คนพิการ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ คนพิการ การพัฒนาฐานข้อมูล การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการแบบมีส่วนร่วม CBR ICF* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายผู้นำสร้างสุขภาวะ ได้จัดการประชุมผู้ประสานงาน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบสอบถาม ICF แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ บูติก รีสอร์ท มีผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ที่ทำงานด้านผู้พิการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนาท เชียงใหม่ เชียงราย และสงขลา เข้าร่วม 23 คน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานด้านคนพิการ การฝึกใช้แบบสำรวจคนพิการ การลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยที่ประชุมค้นพบว่า เป็นการนำเอาแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบมีส่วนร่วม (Community Based Rehabilitation : CBR) ขององค์การอนามัยโลกมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนั้นสามารถทำได้จริง โดยสามารถเริ่มต้นจากหน่วยงานใดก็ได้ ที่มีความพร้อมและมีใจอยากจะทางานคนพิการ หากแต่การเริ่มต้นทำงานพัฒนาคนพิการ ควรเริ่มจากการสร้างเครือข่ายและการเข้าใจความพิการ โครงการนี้ใช้สุนทรียสนทนาและการจำลองความพิการ ตามด้วยการเก็บข้อมูลสมรรถนะคนพิการโดยใช้เครื่องมือ ICF เมื่อวิเคราะห์แล้ว ควรมีการจัดการคืนข้อมูลให้กับคนในพื้นที่และร่วมกันวางแผนการดาเนินงานคนพิการต่อไป เพื่อเป็นการทางานแบบมีหลักฐานรองรับ (evidence-based plan)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการในชุมชนที่สอดคล้องเหมาะสมทั้งกับบริบทพื้นที่ สมรรถนะและความต้องการของผู้พิการ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการบูรณาการผ่านฐานข้อมูล ICF ที่สามารถบ่งบอกศักยภาพพื้นฐานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของผู้พิการได้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  123

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(24 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)