รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 มีนาคม 2561 ตอน วิจัยฝายมีชีวิตแม่ฮ่องสอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ อำเภอปาย ฝายมีชีวิต การจัดการทรัพยากร การจัดการน้ำ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะทำงานฝายมีชีวิตจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้หารือถึงแผนการทำงานฝายมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆรวมถึงถอดบทเรียนประโยชน์จากการทำฝาย ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นอภิปรายถึงฝายมีชีวิตว่าเป็นกระบวนการพัฒนาคนที่ลึกซึ้ง โดยอาศัยพลังจากคน ธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สอดรับกับบริบทสังคมไทยที่เป็นสังคมวัฒนธรรมแบบลุ่มน้ำ กระบวนการฝายมีชีวิตนี้ถือเป็นจุดคานงัดในการสร้างพลังจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกัน หากแต่ยังขาดงานด้านวิชาการเพียงพอ งานวิชาการที่สำคัญและจำเป็นอย่างแรกคือจำต้องจัดให้มีงานติดตามประเมินผลการทำงานฝายมีชีวิตในรูปแบบของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาครูฝายจากชุมชนไปพร้อมกัน โดยเบื้องต้นได้ออกแบบพื้นที่ร่วมวิจัยในแม่ฮ่องสอนไว้ 7 แห่ง และน่าจะเป็นงานวิจัยพัฒนาครูฝายมีชีวิตจากชุมชนและติดตามประเมินผลฝายมีชีวิตแบบมีส่วนร่วมโครงการแรกในภาคเหนือ ซึ่งถ้าสำเร็จก็จะได้มีการขยายผลงานวิจัยนี้ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  22nd Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  119

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(27 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)