รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 24 มีนาคม 2559 ตอน โรงเรียนปลอดบุหรี่ : อิสระ บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เชียงราย สุขภาวะในพื้นที่ โรงเรียน ปลอดบุหรี่* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1688

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1655

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมกันขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมกันขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปัญหาบุหรี่ สุรา ในสถานศึกษากำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมดเป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมริมกก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการปัญหาบุหรี่ในสถานศึกษา และมอบนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเพื่อให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ประกอบกับกรมควบคุมโรคมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการผลักดันเชิงนโยบายและถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่ได้จัดทำร่วมกันลงสู้พื้นที่
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการจัดการปัญหาบุรี่ สุราในสถานศึกษา” ครั้งนี้ ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นว่าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เว้นแต่บริเวณห้องพักส่วนตัวหรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับ สอดส่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 41 โรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องช่วยปกป้องนักเรียนจากสิ่งต่างๆ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้นักเรียนต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และบุหรี่เป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่ผลักดันให้วัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอื่นๆ รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของเอแบคโพลล์ที่ศึกษาเรืองการสูบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่านักเรียนนักศึกษาที่สูบบุหรี่ เป็นผู้ดื่มเหล้ามากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3.5 เท่า เป็นผู้ที่เที่ยวกลางคืนมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3.2 เท่า เป็นผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3.7 เท่า เป็นผู้ที่เล่นการพนันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 3.3 เท่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สูบบุหรี่เป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ 27 เท่า ขณะที่ในนักศึกษาปริญญาตรีที่สูบบุหรี่ใช้สารเสพติดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า
อิสระ บุญอนันต์ ผู้สื่อข่าวสุขภาวะ สช. รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd May 16

จำนวนผู้ฟัง:  717

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(186 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)