NHA ' Articles

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลัก 4 เรื่องหลัก ‘มะเร็ง-เพศภาวะ-การใช้ยา-แร่ใยหิน’

‘ใช้ยาไม่สมเหตุผล’ เรื่องใหญ่ที่คนมองข้าม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เตรียมดัน ‘ชุมชน’ เป็นพระเอกแก้ปัญหา

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

'ใช้ยาอย่างสมเหตุผล-รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง' 2 ระเบียบวาระใหม่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 9

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 9

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2230

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 8

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 8

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1946

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 7

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 7

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1848

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 6

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 6

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1972

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 5

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 5

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1674

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 4

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 4

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1659

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 3

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 3

Watched: 12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1778

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 2

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 2

Watched: 23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1633