ข่าวใหม่ล่าสุด

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 187

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 202

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 163

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 150

KIM Release ฉบับที่ 6/2562 การประเมินผลกระทบความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Health Equity Impact Assessment)

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 256

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 143

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

Watched: 11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 193

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 213

KIM Release ฉบับที่ 1/2562 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง: ทฤษฎีของ Sherry R. Arnstein

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน