ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 41

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 41

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 40

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 38

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 36

KIM Release ฉบับที่ 6/2562 การประเมินผลกระทบความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Health Equity Impact Assessment)

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 33