รายการเสียง ประจำเดือนสิงหาคม 2560


รายการเสียง ประจำเดือนสิงหาคม 2560


1. การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เสียงจากภาคี                
2. เวทีเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยยุค ๔.๐...พัฒนาแบบไหนที่ยั่งยืน” 
3. ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่1 เปลี่ยนคนที่หนองหิน 
4. ปฏิบัตรการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 2 นาทอน             
5. ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่3 ลำปาง...เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส                                  
6. เสวนา การรักษา เปล่าประโยชน์                                                                      
7. เสวนา มอร์ฟีน น่ากลัวจริงหรือ