19 มิถุนายน 2561

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 5 ตอน ปฎิบัติการไม่กินดิบ    View: 294
ปาฐกถาพิเศษ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม    View: 233
ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ และ บทเพลง ภราดรภาพ    View: 232
เสวนา "๑๐ ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ บทเรียน ความสำเร็จ และความท้าทาย"    View: 206
ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    View: 197
ปาฐกกถาพิเศษ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    View: 232
เปิดตัวหนังสือสุขภาพทางปัญญา โดย นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์    View: 222