สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘
  เวที สช.เจาะประเด็น ผ่าทางตันสิทธิการตายตามธรรมชาติในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
  สมัชชาสัญจร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  การเชื่อมข้อมูลองค์ความรู้สู่นโยบาย (Bridging evidence to policy) 1 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558
  กำหนดการประชุมสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมวิชชาการ: ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช. วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ WS1/1 “การถอดบทเรียนการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม
  เวทีเสวนา “การประเมินผลเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สช. ” ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
  การประชุมชี้แจงกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในระดับจังหวัด วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16