สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวที สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประไทยให้น่าอยู่ " ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของคนใต้ ปี 2558 " วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558
  กำหนดการประชุม “รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘” วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ : เขต ๑-๑๓ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๑๑, ๑๒ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๗, ๘, ๙, ๑๐วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๔, ๕, ๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๑, ๒, ๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พื้นที่ หาดใหญ่ ( จะนะ )
  เวทีเสวนา สช.เจาะประเด็นครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เลือกแพคเกจตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
  การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16