สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๗, ๘, ๙, ๑๐วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๔, ๕, ๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๑, ๒, ๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พื้นที่ หาดใหญ่ ( จะนะ )
  เวทีเสวนา สช.เจาะประเด็นครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เลือกแพคเกจตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
  การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘
  เวที สช.เจาะประเด็น ผ่าทางตันสิทธิการตายตามธรรมชาติในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
  สมัชชาสัญจร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 22 และ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  การเชื่อมข้อมูลองค์ความรู้สู่นโยบาย (Bridging evidence to policy) 1 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16