สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม
  เวทีเสวนา “การประเมินผลเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สช. ” ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
  การประชุมชี้แจงกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในระดับจังหวัด วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีสช.เจาะประเด็นครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วิกฤตอุบัติภัย...ใครช่วยได้? วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
  จิตอาสาและผู้ดูแลกับควมยั่งยืน 25 มีนาคม 58
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เสวนา ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแล ในระยะสุดท้ายของชีวิต 13 มีนาคม 2558
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีสช.เจาะประเด็นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ “สานพลังสังคม...สกัดท้องวัยทีน" วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
  PMAC Side Meeting หัวข้อ Health Governance : Lessons learned from Thailand 27 มกราคม 2558
  กำหนดการ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี พ.ศ.2557 เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” The Impact of Health Impact Assessment วันที่ 26-27มกราคม2558
  กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทาง (Guideline) การทำ CHIA ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15