สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  เสวนา ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแล ในระยะสุดท้ายของชีวิต 13 มีนาคม 2558
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีสช.เจาะประเด็นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ “สานพลังสังคม...สกัดท้องวัยทีน" วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
  PMAC Side Meeting หัวข้อ Health Governance : Lessons learned from Thailand 27 มกราคม 2558
  กำหนดการ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี พ.ศ.2557 เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” The Impact of Health Impact Assessment วันที่ 26-27มกราคม2558
  กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทาง (Guideline) การทำ CHIA ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
  กำหนดการเวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
  18 ธค 57 กำหนดการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ปี 2557
  กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นความตกลงอาเซียนด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19 ธันวาคม 2557
  ร่างกำหนดการ แถลงข่าว การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ" วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม
  ร่างกาหนดการงานวัฒนะ –ทำ “ปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น คนปราจีนจัดการตนเอง” วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ร่าง กำหนดการเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
  สมัชชาเฉพาะประเด็น เรื่องชาวนา วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14