สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  “River’s Voices :เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
  กำหนดการ “คสช.สัญจร คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
  กำหนดการประชุมเวทีรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมกำรสุขภาพแห่งชาติ กับ มหาวิทยำลัยธรรมศาสตร์ ตาม โครงการความร่วมมือทำงวิชาการด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
  กำหนดการเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม – วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ “ฆ่าตัวตาย สุขภาวะคนไทยบนปากเหว” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
  กำหนดการ สัมมนาทางวิชาการ “ปลายทางชีวิต จะลิขิตการรักษาอย่างไร” วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาร่างข้อความในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน 30 และ 31 มกราคม 2558
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 22 มกราคม 2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
  กำหนดการประชุมวิชชาการ ๔ ภาค “รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น” ‘ชุมชนเป็ นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
  The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” during 23-25 November, 2015
  แถลงข่าว การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16