สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การสัมมนาวิชาdki การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ. สุขภแห่งขาติ 13 มีนาคม 2561
  สัมมนาวิชาการกฏหมายกับการวิจัยในคน 11 ก.พ. 61
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  MOUทางวิชาการและการจัดกิจกรรมระะหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ สถาบันพระปกเกล้า 14 มีนาคม 2561
  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สช. 4.0 มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล” 6 ก.พ. 61
  การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ SessionIV :Stakeholder Session
  กำหนดการเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” วันที่ 3 สิงหาคม 2559
  จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย ในวาระ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 5 มีนาคม 2561
  เสวนา เติบใจ เติบสุข สนุกกับชีวิต :เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค 4.0
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙
  การประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพ" (Innovation of Health Promotion)
  วาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 16