สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  เวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง กินเปลี่ยนขีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่ 11 กันยายน 61
  เวทีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาล ในการยุติการใช้สารพาราควอต 20 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กทม.
  การสร้างพลังศรัทธาคุณค่าในตน และคุณค่าในการทำงานตามภารกิจองค์การ 16 มีนาคม 2561
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 27 ก.พ. 61
  กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้าวยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต่อสุขภาวะเด็ก (E-Spors Socila Responsibility for Child Health) 11 กันยายน 61
  กาสัมมนาวิชาการ "ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียใด ในระยะท้ายของชีวิต 27 มิ.ย.61
  “แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 16 พ.ค. 61
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท านิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 ม.ย.61
  การสัมมนาวิชาdki การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ. สุขภแห่งขาติ 13 มีนาคม 2561
  สัมมนาวิชาการกฏหมายกับการวิจัยในคน 11 ก.พ. 61
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  ITH conference 2018 Belt and Road Initiative Opportunity and Challenges For Health 15-16 Nov 61
  สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม 1 ตุลาคม 61

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 17