สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  กำหนดการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 "โรงพยาบาลคุณภาพสู่คุณธรรม"
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑
  ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ . ๒๙-๓๐ กันยายน ๕๙
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๕๙
  “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” .
  การบันทึกและการเขียนสารคดีประวัติศาสตร์สุขภาพ
  เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
  กำหนดการสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ หัวข้อ การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ
  กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  กำหนดการเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” วันที่ 3 สิงหาคม 2559
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙
  การประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพ" (Innovation of Health Promotion)

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 15