สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การบันทึกและการเขียนสารคดีประวัติศาสตร์สุขภาพ
  เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
  กำหนดการสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ หัวข้อ การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ
  กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  กำหนดการเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” วันที่ 3 สิงหาคม 2559
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙
  การประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพ" (Innovation of Health Promotion)
  วาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 21-22 ก.ค.59
  เสวนา Rest in Peace 2: Illness, Suffering & Dying “ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย” 24 มิถุนายน 2559
  เวทีประชุมวิชชาการ“ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”ภาคใต้ 2559 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 14