สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  เวทีสมัชชาประชาธิปไตยสู่การสร้างความตื่นตัวทางการเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมือง วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
  ระเบียบวาระการประชุม_คสช5603_07มิย56
  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
  ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๒ เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล
  เวทีสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไปแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรา 18(13) พื้นที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2556 (จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  กำหนดการ “เวทีเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ กรณี แนวคิดในการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข” วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมปริ๊นพาเลส กรุงเทพฯ
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  กำหนดการ เทศกาลความเป็นธรรม “Just & Fair Society Festival” วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2556 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำหนดการ เวทีเสวนาโต๊ะกลม “สุขที่ได้คุยกัน” หัวข้อ “อ่าวอุดม New Face” ณ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น ๔ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จ. ชลบุรี วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
  กำหนดการเวที ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ผลักดันอำนาจเจริญ สู่ “เมืองธรรมเกษตร” วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ พุทธอุทยาน (ลานหน้าพระมงคลมิ่งเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  ระเบียบวาระการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
  งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากการพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ 1 มี.ค.นี้ ที่จุฬาฯ
  กำหนดการจัดงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้และงานวิชาการ “แผ่นดินทอง สองฝั่งทะเล” พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  กำหนดการ ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2555 (ขอนแก่นทศวรรษหน้าสู่มหานครแห่งอาเชี่ยน) ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.00 น.

  หน้า: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17