สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  โครงการจัดงานสัมมนา “การตายอย่างสงบ : บทเรียนและกรณีศึกษาในสังคมไทย” วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง ๑) ที่กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
  กำหนดการ เวทีเตรียมความพร้อมเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
  กำหนดการประชุม ผลกระทบจากข้อเสนอความตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
  กำหนดการเวทีเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรณี “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW ต.เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา”
  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA Commission & HIA Consortium
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ ในมติ ๒ การจัดการปัญหาการการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น) ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  กำหนดการ เวที สช.เจาะประเด็น “จากหลอกตรวจสุขภาพเด็ก สู่การตรวจสุขภาพดี” วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ “ต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทศวรรษที่ ๒” วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  กำหนดการ งานสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ปี 2556 “สานงาน เสริมพลัง สร้างสรรค์เชียงใหม่ สู่มหานครแห่งสุขภาวะ” วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ วัดดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (โครงการ 500 ตำบล)
  กำหนดการสมัชชาประชาธิปไตยสู่การสร้างความตื่นตัวทางการเมืองภาคใต้ วันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 - 16.00 น.

  หน้า: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17