สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ 2 “แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2557-2559”
  งานเสวนา “พลังภาคประชาชน –ทางออกประเทศไทย - ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
  (ร่าง) กำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
  กำหนดการ ประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน ตามวิถีคนลพบุรี” วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมมนณิพา จังหวัดลพบุรี
  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐- ๒๑.๐๐ น. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
  กำหนดการประชุม รับฟังความเห็นต่อเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
  โครงการจัดงานสัมมนา “การตายอย่างสงบ : บทเรียนและกรณีศึกษาในสังคมไทย” วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
  กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง ๑) ที่กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
  กำหนดการ เวทีเตรียมความพร้อมเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
  กำหนดการประชุม ผลกระทบจากข้อเสนอความตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
  กำหนดการเวทีเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรณี “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW ต.เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา”
  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA Commission & HIA Consortium
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ ในมติ ๒ การจัดการปัญหาการการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น) ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  กำหนดการ เวที สช.เจาะประเด็น “จากหลอกตรวจสุขภาพเด็ก สู่การตรวจสุขภาพดี” วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

  หน้า: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17