สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2560, บ้าน-วัด-โรงพยาบาล ...พระสงฆ์ไทยในวิกฤติสุขภาวะ
  การประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร 21 มีนาคม 2560
  การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560
  กำหนดการประชุมวิชากร ประจำปี ทอพ. " ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ"
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
  กำหนดการเวทีเปิดตัวรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน”
  แถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 “น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย ยุงลาย เด็กปฐมวัย : 4 ระเบียบวาระเพื่อสุขภาวะสังคมไทย” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการ ลานเรียนรู้ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  กำหนดการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  กำหนดการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 "โรงพยาบาลคุณภาพสู่คุณธรรม"
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑
  ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ . ๒๙-๓๐ กันยายน ๕๙
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๕๙
  “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” .

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 14