เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัด ลดปัจจัยเสี่ยง "โรคอาหารเป็นพิษ"


IDEA HEALTH
30 กันยายน 2556 เวลา 15:06 น.
IDHEALTH@outlook.com

http://www.fm91bkk.com/home91/index.php/2011-12-29-10-37-03/5438------qq
Thursday, 26 September 2013 06:58

[justify]สำนักอนามัย เตรียมเสนอของบ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัด ลดปัจจัยเสี่ยง อาหารเป็นพิษ ในเด็กนักเรียน[/justify]
[justify]นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม[/justify]
[justify]ผู้สื่อข่าวรายงาน ในที่ประชุม ตัวแทนจาก กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ได้รายงานสถิติการเจ็บป่วย จากข้อมูลรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา ของสำนักอนามัย ตั้งแต่ปี 2553 - สิงหาคม 2556 พบว่า มีโรงเรียนที่เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 24 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. 5 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 10 แห่ง[/justify]
[justify]อย่างไรก็ตาม กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนัย ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน พบว่า ปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ กายภาพ ด้านคุณภาพอาหารและวัสดุที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพ และด้านบุลคากรหรือผู้สัมผัสอาหาร[/justify]
[justify]นายอรรถพร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความเป็นห่วงในปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดกับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตราการดูแลเรื่องสุขอนามัย พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลแก้ไขปัณหา อย่างไรก็ตาม กองสุขาภิบาล สำนักอนามัย ได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครปี 57 โดยเสนอจัดงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร, ปรับเปลี่ยนระบบกักเก็บน้ำจากใต้ดิน มาเป็นถังเก็บน้ำตั้งบนพื้นดินแทน พร้อมตรวจประเมินเทอมละ 1 ครั้ง ส่วนของวัตถุดิบอาหาร จะจัดให้มีการอบรมและเฝ้าระวังเรื่องจัดการคุณภาพอาหารให้ถูกคุณลักษณะวัตถุ ดิบอาหาร พร้อมตรวจสุขภาพแก่ผู้สัมผัสอาหารเป็นประจำ โดยแนวทางแก้ไขปัญหาจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติต่อไป[/justify]

[justify]ที่มา http://www.fm91bkk.com[/justify]


Share