เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  ครม.หนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวางมาตรการระยะยาว แก้หมอกควันป้องกันผลต่อสุขภาพ


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:54 น.
IDHEALTH@outlook.com

ครม.ไฟเขียวมติ "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ" หนุนมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันระยะยาว หวังป้องกันผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างกลไกมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่อำเภอ จังหวัด และคณะกรรมการระดับชาติ

   วันนี้ (19 xxxมภาพันธ์ 2556) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง "การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ" ตามมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ตามที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธาน คสช.เป็นผู้เสนอ

   นายปลอดประสพ กล่าวว่า แนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่เสนอโดย คสช. เป็นแนวทางที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จาก 234 กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศเห็นตรงกัน จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวและไปหนุนมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเกือบทุกปี มีสาเหตุหลักมาจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการเผาป่า จนเกิดมลพิษในรูปของฝุ่นละอองขนาดเล็กปริมาณสูงกว่ามาตรฐาน หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจได้

   นายปลอดประสพ กล่าวต่อ ว่าแนวทางจัดการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน สนับสนุนจัดตั้ง คณะทำงานความร่วมมือภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาองค์กรชุมชนและสถาบันทางการศึกษา พร้อมให้องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการบริหารจัดการ การสร้างสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อขยายผล พร้อมสนับสนุนสนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษวัสดุพืชแทนที่จะเผาทำลายเพียงอย่างเดียว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมแผนและงบประมาณ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ

   ทั้งนี้ ยังเห็นควรให้ปรับปรุงกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับภูมิภาค โดยเพิ่มตัวแทนของประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมในxxxส่วนที่เหมาะสมในทุกระดับด้วย

   พร้อมกันนั้น ยังเห็นควรให้มีการยกร่างและปรับปรุงแก้ไข ระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เสนอต่อ ครม.ให้ความเห็นชอบภายใน 2 ปี และให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทั้งหมดต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2557 ด้วย


Share