เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  แนะเอฟทีเอไทย-xxxยู ต้องโปร่งใส ย้ำต้องไม่รับเงื่อนไขผูกขาดข้อมูลและขยายเวลาสิทธิบัตร


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:48 น.
IDHEALTH@outlook.com

บอร์ดติดตามเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่กระทบต่อสุขภาพ แนะแนวทางเจรจาเอฟทีเอไทย-xxxยูต้องโปร่งใส ให้ข้อมูลภาคประชาชนทุกขั้นตอน เชื่อลดแรงต้านสังคมได้ ย้ำผลศึกษาทีดีอาร์ไอชี้ไม่ควรรับข้อเสนอxxxยูเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและขยายความคุ้มครองสิทธิบัตรยา

   ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป(xxxยู) โดยผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่า การเจรจาการค้าไทย-xxxยูได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการเจรจาไว้ 2 ปี หรือวางแผนว่าการเจรจาจะสิ้นสุดในช่วงปลายปี 2557 เฉพาะในปีนี้ จะมีการเจรจาทั้งสิ้น 3 ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ที่ประเทศเบลเยี่ยม ครั้งที่สองเดือนกันยายนที่ประเทศไทย และกลับไปที่เบลเยี่ยมxxxกครั้งในเดือนธันวาคม

   ดร.ศิรินา กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้รับทราบรายละเxxxยดของกรอบการเจรจากับxxxยู และต่างเห็นพ้องกันว่าว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบควรต้องมีท่าทีและการเตรียมพร้อมในการทำข้อเสนอเชิงรุกหรือ THAI Text ไม่ควรรอรับแต่ข้อเสนอจากxxxยู เพื่อให้การเจรจาเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องการให้การเจรจามองเพียงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการส่งออกและการลงทุนเพียงเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและสวัสดิการสังคมที่คนไทยจะได้รับจากการเปิดเสรีครั้งนี้ด้วย พร้อมเน้นย้ำให้การเจรจามีความโปร่งใส เปิดเผยรายละเxxxยดของการเจรจาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกขั้นตอน ซึ่งเชื่อว่าหากทำได้อย่างนี้จะลดแรงต้าน ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยให้ข้อตกลงมีความสมบูรณ์ในทุกมิติ ได้รับการยอมรับ

   ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นว่าการเจรจาการค้าต้องการการปรับตัวของภาคเอกชนไทยในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปxxxยู ต้องได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและต้องใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปราศจากมลพิษที่เป็นมาตรฐานที่xxxยูให้ความสำคัญ ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้ส่งออกไทยเร่งปรับปรุงตัวเอง เพื่อสร้างโอกาสในขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังxxxยู ซึ่งเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกให้ได้ โดยจะส่งผลดีต่อประชาชนในประเทศด้วย หากภาคอุตสาหกรรมหันมาใส่ใจด้านสิงแวดล้อมมากขึ้น

   ดร.วิศาล บุปผเวส หนึ่งในกรรมการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเจรจาและผลกระทบของการจัดทำความตกลงค้าเสรีไทย-xxxยูซึ่งเป็นงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ว่าการเจรจาการค้าเสรีจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว สินค้าหลายรายการจะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดส่งออก อาทิ สินค้าอาหาร เกษตรแปรรูป xxx้งแช่แข็ง ฯลฯ โดยหากประเทศไทยไม่ทำข้อตกลงก็อาจจะถูกประเทศคู่แข่งแย่งตลาดส่งออกให้ลดลงทุกปี อย่างไรก็ตาม การเจรจาทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มุ่งสู่ทิศทางการสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคคนไทย และคนไทยจะต้องได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้น ขณะที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบที่ดีพอ มีเครื่องมือในการเยียวยาชดเชยผู้เสียหายจาการเปิดเสรีเอฟทีเอเพื่อให้แรงต่อต้านการเปิดเสรีมีน้อยลง

   ทั้งนี้ ดร.วิศาล ย้ำในที่ประชุมว่า การศึกษาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อเรียกร้องที่ไทยไม่ควรยอมรับจากxxxยูได้แก่ 1.การให้ความคุ้มครองข้อมูลทดลองยาโดยการให้อำนาจการผูกขาดทางการตลาดแก่เจ้าของข้อมูล (Data Exclusivity) 2.การขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตร เนื่องจากผลประโยชน์จะตกอยู่กับบริษัทยาข้ามชาติและจะกระทบต่อการเข้าถึงยาของคนไทย และ 3.การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญา UPOV 1991 เพราะจะมีผลให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ยากขึ้น


Share