เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  คจ.สช.เดินเครื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ที่ยูเอ็น ชง ๔ ประเด็นสำคัญสร้างสุขภาวะคน


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 06:11 น.
IDHEALTH@outlook.com

สมัชชาสุุขภาพแห่งชาติ 

   คจ.สช.เคาะจัด "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖" ที่ศูนย์ประชุมยูเอ็นเดือนธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” พร้อมผลักดัน ๔ ประเด็นเชิงนโยบาย สร้างสุขภาวะคนไทย ทั้งการโฆษณาสรรพคุณยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ระบบการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมของคนไทย ระบบการจัดอาหารในโรงเรียนเพื่อสุขภาวะนักเรียนและการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน พร้อมตั้งทีมทำงาน ๑๐ ชุดเดินหน้าโดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คจ.สช.) ที่มีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

   นางศิรินา กล่าวว่า ที่ประชุมคจ.สช.เห็นชอบให้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ(UNCC) ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน” เพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาควิชาการ วิชาชีพและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยที่ประชุมคจ.สช.ยังได้เห็นชอบการแต่งตั้งทีมทำงานจำนวน ๑๐ คณะ เพื่อทำหน้าในการบริหารงานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่การจัดการประชุม , การทำงานวิชาการ , การจัดลานสมัชชาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , การมอบรางวัลสมัชชาอวอร์ดแก่ภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น , การประเมินผล และการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

   รศ.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ คจ.สช. กล่าวว่า ที่ประชุมคจ.สช.ได้เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาะชุมชน ซึ่งเป็นระเบียบวาระที่ คสช. ได้มอบหมายมา และมีxxxก ๑๒ องค์กรเสนอประเด็นสนับสนุนในเรื่องนี้ ๒. การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เป็นผู้เสนอ ๓. ระบบการจัดอาหารในโรงเรียน โดยทางแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และภาคีเครือข่ายxxxก ๘ องค์กร เป็นผู้เสนอ ๔. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน สสส. และ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้เสนอ

 ที่มา : http://www.samatcha.org/


Share