เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   สมัชชาสุขภาพ
( Health Assembly )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  คจ.สช.พร้อมขับเคลื่อน 7 วาระ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:50 น.
IDHEALTH@outlook.com

คจ.สช.เดินหน้าจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ไฟเขียวเพิ่มหัวข้อสำคัญxxxก 3 วาระ ได้แก่ การกำกับดูแลสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ , การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ และ One Helth หรือการดูแลสุขภาพ คน xxxว์ สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ล่าสุดมีเรื่องสำคัญที่เข้าสู่เวทีสมัชชาปลายปีนี้แล้วทั้งสิ้น 7 วาระ เตรียมเปิดรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ก่อนพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะประชาชนต่อไป
   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556. ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ 5/2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ ระเบียบวาระการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ(UNCC) รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ คจ.สช.อนุมัติเดิมจำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 2. ระบบการจัดอาหารในโรงเรียน 3. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน 4.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ขณะที่ระเบียบวาระใหม่ที่ คจ.สช. มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการที่มีดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เสนอเพิ่มเติมในวันนี้xxxกจำนวน 3วาระ ได้แก่ 1. การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุรา
และยาสูบ 2. กรอบการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การป้องกันและควบคุมโรคไม่ ติดต่อระดับชาติ 3. การสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาในการดูแลสุขภาพคน xxxว์ และสิ่ง แวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
   ดร.ศิรินา กล่าวว่า ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 จำนวน 7 ประเด็นดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กรและภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่ว ประเทศ ที่ได้เสนอมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)และมีการพิจารณากลั่น กรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการคจ.สช. ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสามารถพัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนตามวัตถุ ประสงค์ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 ได้ รวมทั้งเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความพร้อมในเรื่องฐาน ข้อมูลทางวิชาการ หลังจากนี้ให้มีการขับเคลื่อนเชิงเนื้อหา โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อนนำเข้าที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอฉันทามติและเสนอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป
   ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นแนวทางให้กลไกต่างๆภายใต้คจ.สช. เดินหน้าการทำงานอย่างเต็มที่อย่างมีเอภาพ พร้อมกันนั้น คจ.สช.ยังรับทราบความคืบหน้าในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 อาทิ ลานสมัชชาสุขภาพ ซึ่งจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุมใหญ่ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยคัดเลือกหัวข้อหรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหัวข้อหลัก (Theme) หรือระเบียบวาระของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆ มา มีวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จริง มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   นอกจากนั้น คจ.สช.ยังเดินหน้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับเครือข่าย ชุมชนและจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสมัชชาอวอร์ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วย

ที่มา : http://www.samatcha.org


Share