เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   เอชไอเอ ชุมชน
( Community Health Impact Assessment )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  สช.ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:36 น.
IDHEALTH@outlook.com

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Consortium) ทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment-HIA) ของชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ภูซำป่าบอน ต.เขาหลวงอ.วังสะพุง จ.เลย

ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายกเป็นประธาน พิจารณาดำเนินต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยโครงการนี้จะทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน


โดยระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา สช.และเครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในหมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ภูซำป่าบอน นี้พบว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายกันหลายคน คือ แขนขาลีบเล็ก ไม่มีแรง เป็นอัมพาต เดินไม่ได้ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นตรวจพบไซยาไนด์ ในเลือดทั้งที่เกินและไม่เกินค่ามาตรฐาน จึงมีแนวคิดที่จะร่วมมือทำโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ เครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนั้นเป็นการรวมตัวกันของอาจารย์หลากหลายสาขา อาทิ คณะแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ในหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น นเรศวร
มหาสารคาม สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจนนักปฏิบัติการเอชไอเอ ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัมนางานวิจัยและองค์ความรู้ รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
เอชไอเอของประเทศไทย 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.thia.in.th/welcome/article_read/286


Share