เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   เอชไอเอ ชุมชน
( Community Health Impact Assessment )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  ติดอาวุธทางปัญญา แก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน


IDEA HEALTH
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 05:31 น.
IDHEALTH@outlook.com

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมศักยภาพประชาชนจากอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่จากการลักลอบทิ้งขยะและxxxของเสียอุตสาหกรรม

โดยประชาชนได้มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษ ที่ปนเปื้อนในน้ำ ดิน และอากาศ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตรวจวิเคราะห์สารฟีนอล และสารอินทรีย์ระเหยต่างๆ ที่มีการตรวจพบในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมสถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และหน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยง และชมการสาธิตการบำบัดสารปนเปื้อนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาเป็นระบบในการบำบัดต่อไปในอนาคต


Share