โค้งสุดท้ายเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1Facebook


โค้งสุดท้ายเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 จากรายการ ข่าวเด่น WBTV

การขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเดินมาถึงจังหวะก้าวที่สองแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่าการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่บอกทิศทางและภาพพึงประสงค์ในการขับเคลื่อนงานร่วมกันและแสวงหาความร่วมมือในภาพกว้าง ทั้งยังสามารถเป็นกรอบการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลักในการยกร่าง ซึ่งได้มีการศึกษาเอกสารวิชาการและข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นด้านสุขภาวะในพระไตรปิฎก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร์วัดส่งเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรพระพุทธศาสนา ประกอบกับได้มีการรวมรวมความคิดความเห็นจากภาคีและนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงช่องว่างของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มาใช้ประกอบการยกร่างด้วย เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  84

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา