webmaster's News

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

สามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสาร E-Book ได้ที่
(( กดเพื่อดาวน์โหลด ))
ประเทศไทย ได้พัฒนาและขับเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูประบบสุขภาพ
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาถึงวันนี้ก็ ๑๖ ปีกว่าแล้ว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้บัญญัติให้ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ที่มีทิศทางกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนeไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและมีเป้าหมายเพื่อความมีสุขหรือมีสุขภาวะของ
ผู้คนในสังคม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (Nati onal Health Assembly) ก็เช่นกัน ได้เริ่มดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑) มาถึงวันนี้
ครั้งที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ
และสุขภาวะที่ยั่งยืน” มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม จาก ๒๘๐ กลุ่มเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๙ คน ได้มีฉันทมติของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม ๔ มติ คือ
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๓ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
หลังจากมีฉันทมติร่วมกันแล้ว การ “ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ และการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
ให้เกิดการนำไปปฏิบัติจนเกิดสัมฤทธิผลมากกว่าการติดตามว่ามติมีการนำไปใช้อย่างไร เป็นสิ่งที่ท้าทาย
สมาชิกสมัชชาสุขภาพหรือ กลุ่มเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้ง การติดตาม
ประเมินผลและการทบทวนให้ข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ ในครั้งถัดไป ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก
ของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เอกสารรายงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งช าติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงข้อเสนอเชิงนโยบายและนำไปเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนในทางปฏิบัติของกลุ่มเครือข่าย
หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) คณะกรรมการขับเคลื่อน
และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันสานพลังความคิดและทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจน สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ที่นำไปสู่
การมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ร่วมกัน และคาดหวังว่า จะเป็นการถ่ายทอดคุณค่าและความหมาย
ของมติให้เป็นพลังทวีคูณ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะของประเทศที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  9th May 17

จำนวนผู้ชม:  276

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง