webmaster's News

เช็คความพร้อม!เขตสุขภาพฯ ระดับพื้นที่เขต ๑๐เช็คความพร้อม!เขตสุขภาพฯ ระดับพื้นที่เขต ๑๐เขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดย กองบรรณาธิการ
เช็คความพร้อม!เขตสุขภาพฯ ระดับพื้นที่เขต ๑๐

การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ถือเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งได้มีการจัดแบ่งเขต
พื้นที่ออกเป็นกลุ่มจังหวัด ๑๓ เขตทั่วประเทศ เพื่อให้การบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของกลไกหลักด้านสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ในแต่ละเขตจะมีกลไกสำคัญในการดำเนินงานคือ คณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน (กขป.) ซึ่งมีองค์ประกอบกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาชีพด้านสุขภาพ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะเป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยงการ
ทำงานของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ นอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์

ในการดำเนินการและพัฒนาระบบ สุขภาพในเขตพื้นที่ โดยบรูณาการภารกิจ
อำนาจหน้าที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานการ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์อีกด้วย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเขตสุขภา พเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในการ
ดำเนินงานในระดับพื้นที่ นายวิรัตน์ พุ่มจันทร์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๐ ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหากรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๐ ว่า ในเบื้องต้นนั้นคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชนได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน แต่มีผู้ขาดคุณสมบัติจำนวน
๔ คน จึงเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจำนวนทั้งสิ้น
๑๐๔ คน

ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน โดย
เชื่อว่าปัจจัยความสำเรจ็ ของเขตสุขภาพเพื่อ ประชาชนนั้น มาจากความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่

“เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีประโยชน์มาก เป็นการเอาคนในพื้นที่ที่ทำงานอยู่แล้ว
เข้ามาทำงาน เป็นคนที่ทำงานจริง มีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ ที่พร้อมจะเชื่อมต่อไปยัง
เครือข่ายอื่นๆ ทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ” นายวิรัตน์ กล่าว

โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีประชุมสัญจรขึ้นที่จังหวัดหวัดยโสธร
เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละพื้นที่จากแต่ละจังหวัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
นำเสนอข้อมูลแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การทำงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนเขต ๑๐ ร่วมกัน และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินงานขับเคลื่อน
เขตสุขภาพเพ่อื ประชาชน จึงอาจจะยังไม่สามารถขับเคล่อื นได้ทุกประเด็นยุทธศาสตร์
แต่น่าจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันของทุกพื้นที่ เพื่อเลือกประเด็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่าย
เห็นพ้องต้องกันมาดำเนินการในปีแรก เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการทำงาน และจะได้
ขยายไปยังประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญคัญในปีต่อๆ ไป

นอกจากนี้ ในส่วนของการสื่อ สารข้อมูลและความคืบหน้าเรื่องเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีเขตสุขภาพฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมี “ประชาชน” เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

สานพลัง ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๘๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๐ www.nationalhealth.or.th

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  5th May 17

จำนวนผู้ชม:  295

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   นิตยสารสานพลัง

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง