Session3 ประสบการณ์จากประเทศสมาชิก TPP และ/หรือ ประเทศอาเซียน 8 ส.ค. 59 ตอน 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 16

Downloaded 1

Session3 ประสบการณ์จากประเทศสมาชิก TPP และ/หรือ ประเทศอาเซียน 8 ส.ค. 59 ตอน 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 17

Downloaded 1

Session2 ประมาณการผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ TPP ต่อประเทศไทย 8 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 27

Downloaded 2

พิธีเปิดการประชุมการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2559 8 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 27

Downloaded 3

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 45

Downloaded 2

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 45

Downloaded 1

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 30

Downloaded 3

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 28

Downloaded 3

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 35

Downloaded 4

กล่าวเปิดเวที : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 37

Downloaded 7