ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 169

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1111

Downloaded 159

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ19 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1092

Downloaded 159

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1014

Downloaded 159

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 909

Downloaded 143

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ26 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1166

Downloaded 153

  • Previous
  • 1
  • Next