All Video Tags

Design GHWA HIA HRH NCITHS NHA7 NHA8 NHA9 PMAC Parallel Parallel_Sessions Road_To_NHA2014 de for health life session sign test กรณีศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กล่าวสุนทรพจน์ กันยายน2558 กันยายน2559 การ การกล่าว การขับเคลื่อนมติ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การอภิปรายกลุ่มย่อย คจสช คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ครั้งที่2 ความ คสช คสช. คุ้มครอง งาน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่_7 จังหวัด จาก จากเวที ชีวิต ช่อผกา_วิริยานนท์ ณรงค์_พิพัฒนาศัย ณรงค์ศักดิ์_อังคะสุวพลา ตอน ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ที่ ท่าศาลา ธค ธรรมนูญสุขภาพ ธันวาคม ธันวาคม2558 นพ.อำพล_จินดาวัฒนะ บ่าย ปฏิรูป ประ ประชุมคณะอนุกรรมการ ประชุมวิชาการ ประพจน์_ภู่ทองคำ ปาฐกถาพิเศษ ผู้เสียหาย พ.ร.บ. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พลเดช_ปิ่นประทีป มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 มติสำหรับการขับเคลื่อน มาตร12 มาตรา12 มีนาคม2559 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ราย รายการ ราว ลานสมัชชา วันที่ วิชชาการ9ปี วีดิทัศน์ สกส. สช. สช.เจาะประเด็น สปพ. สปสช. สมัชชา สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพครั้งที่8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๖ สร้าง สวค. สวค.สิงหาคม2558 สสช. สสส. สังคม สาธารณสุข สารคดี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ สิงหาคม2558 สิงหาคม2559 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ สุข สุขภาพ สุขภาวะ สุทธิพงษ์_วสุโสภาพล สุนทรพจน์ ห้อง1 ห้อง2 ห้องประชุม1 ห้องประชุม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา อำพล_จินดาวัฒนะ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เจษฎา_มิ่งสมร เติม เติมหัวใจ เรื่อง เรื่องราวดีดี เวที เวทีเสวนา เสวนา แถลงข่าว แร่ใยหิน และ แสวง_บุญเฉลิมวิภาส แห่งชาติ โดย ใน ให้ ให้สังคม ไทย 12 51 2551 2552 2559