All Video Tags

500ตำบล Design FTA GHWA HIA HRH NHA7 NHA8 PMAC Parallel Parallel_Sessions Road_To_NHA2014 de for health life session sign test กรณีศึกษา กล่าวสุนทรพจน์ กันยายน2558 การ การกล่าว การติดตามมติ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การอภิปรายกลุ่มย่อย คจสช คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะที่1 ครั้งที่ ครั้งที่2 ครั้งที่3 ความ คสช คสช. คุ้มครอง งาน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่_7 จังหวัด จาก จากการ จากเวที จินดาวัฒนะ ชีวิต ช่อผกา_วิริยานนท์ ณรงค์ศักดิ์_อังคะสุวพลา ดี ตอน ที่ ท่าศาลา ธค ธันวาคม ธันวาคม2558 นพ.อำพล_จินดาวัฒนะ บ่าย ปฏิบัติการสุขภาพใหม่ ปฏิรูป ประ ประชุมคณะอนุกรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่2 ประชุมวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ ปี ผู้เสียหาย พ.ร.บ. พลัง มกราคม2559 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 มติสำหรับการขับเคลื่อน มาตรา12 มีนาคม2559 ราย รายการ ราว ลานนิทรรศการ ลานสมัชชา วันที่ วิชชาการ9ปี วีดิทัศน์ สกส. สช. สช.กันยายน2558 สช.เจาะประเด็น สปพ. สมัชชา สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพครั้งที่8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๖ สร้าง สวค. สสช. สังคม สาธารณสุข สารคดี สารคดีสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ สิงหาคม2558 สื่อ สุข สุขภาพ สุขภาวะ สุทธิพงษ์_วสุโสภาพล สุนทรพจน์ หัวใจ ห้อง1 ห้อง2 อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา ออกแบบ ออกแบบได้ อำพล_จินดาวัฒนะ เครือข่าย เครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น เจษฎา_มิ่งสมร เติม เติมหัวใจ เยาวชน เรื่อง เรื่องราวดีดี เวที เวทีการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน_ครั้งที่1_พ.ศ.2555 เวทีเติมหัวใจ เวทีเสวนา เสวนา แถลงข่าว แร่ใยหิน และ แห่งชาติ โดย โรงไฟฟ้าถ่านหิน ใจ ใน ให้ ให้สังคม ได้ ไทย 12 51 2551 2552