รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 22 มีนาคม 2561 ตอน ร่มใหญ่งานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ณรงค์_พิพัฒนาศัย นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ยาสมุนไพร ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 2

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ เพื่อสานต่องานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดยกระดับการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐ –๒๕๕๔) และแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งมีรูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯหลายเรื่อง เช่น การเกิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ การประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ การจัดตั้งกองทุนการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จากการผลิตยาจากสมุนไพรภายในประเทศ สูงกว่านำเข้าถึง ๗ เท่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงเห็นความสำคัญของการมียุทธศาสตร์ชาติฯ และได้ให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) โดยจะนำเสนอยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ นำไปใช้เป็นร่มใหญ่ ต่อยอดการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง โดยใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอีก ๕ ปีข้างหน้า

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๓ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ประการ ด้วยคำย่อ WIC คือ มุ่งเน้นสร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ให้เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ (Wisdom) การบูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาสมุนไพรกับระบบการแพทย์อื่นๆ (Integration of Health service systems) และเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย (Capacity Building) โดยมีมาตรการรองรับ ทั้งด้านวิชาการ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการเงิน และด้านระบบและกลไก รวมถึงยังได้กำหนดงบประมาณ ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสามารถนำยุทธศาสตร์ชาติฯไปใช้อ้างอิง เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทร่วมกัน “เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ฯ คือ ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้และเข้าถึงระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิผล ปลอดภัยและใช้อย่างสมเหตุสมผล ขณะเดียวกันภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม เป็นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศต่อไป ”

สำหรับกระบวนการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ซึ่งได้ศึกษาทบทวนผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติฯ ทั้ง ๒ ฉบับเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคก่อนยกร่างยุทธศาสตร์ และมีกระบวนการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เครือข่ายหมอพื้นบ้าน และพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  22nd Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  28

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)