รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน “สช” อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง 4PW ทีมนโยบายสาธารณแบบมีส่วนร่วม ทีม5พลัง สช. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง) “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนุก ทำจริงและไปข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ของการเรียนรู้ชุดที่ 3 ซึ่งนักข่าวสุขภาวะภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีโอกาสได้เข้าอบรมกระบวนการเรียนรู้ตลอดมารวมทั้งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ด้วย โดยความสำคัญวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และภาพรวมเครื่องมือการบูรณาการรวมถึงบทเรียนของแต่ละจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดทำโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นฐานทางปัญญา (4PW) เสริมสร้างคนและทีมนโยบายสาธารณะ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ที่สามารถคิด วิเคราะห์เชิงระบบ ประเมินเสริมพลังคนและทีมนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปสู่การวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และแต่ละจังหวัดต้องนำเสนอแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ จังหวัดเป็น “คำแถลงนโยบาย” ขับเคลื่อนการไปจัดร่วมกับกระบวนการภาคีเครือข่ายคือ 1.ทบทวน/ประเมิน 4PW 11 ขั้นตอน 2.วิเคราะห์การยกระดับเป็นนโยบาย (การกำหนดปัญหา/ขอบเขต ความรุนแรง/ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อนโยบายไม่ว่าจะเป็นความจริง ความหวัง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 3.จัดทำประกาศ คำแถลงนโยบาย 4.ประเด็นบันทึกข้อความนโยบายฯ 5.เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายฯ สำหรับจังหวัดที่มีประเด็นคานงัด ที่สำคัญ อาทิ จังหวัดเชียงราย เด็กและเยาวชน - จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการท่องเที่ยว - จังหวัดน่าน เกษตรอินทรีย์ – จังหวัดแพร่ ขยะ – จังหวัดพะเยา เกษตร / อาหารปลอดภัย – จังหวัดลำพูน ความมั่นคงทางอาหาร – จังหวัดลำปาง เด็กเยาวชนและครอบครัว – จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรอินทรีย์ / ธรรมชาติ

นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือเชียงราย จึงขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ฟัง ผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ได้ทราบค่ะว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ (สช.) ได้พยายามจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมของสังคมในพื้นที่พร้อมภาคีเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เกิดความถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการรับฟัง ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยเป้าหมายเพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพ เกิดการยอมรับของคนส่วนมาก เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ด้วยการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร รับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ละเลยความคิดใคร แม้เสียงข้างน้อย เพราะ “ต้องการยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย” โดยไม่มีการเหลื่อมล้ำ “และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  26

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)