รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน งานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ภาสกร_บุญญลักษม์ ชาติพันธุ์ อาข่า ลาหู่ ดาราอั้ง ปะหล่อง บีซู ลั๊วะ อิ้วเหมี้ยน ไตลื้อ ไตใหญ่ อำเภอแม่จัน อัตลักษณ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 19 ก.พ.2561 ที่โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติติพันธุ์ ซึ่งอำเภอแม่จันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 งานนี้เป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ 9 ชาติพันธุ์ในอำเภอแม่จัน มี อาข่า ลาหู่ ดาราอั้งหรือปะหล่อง บีซู ลั๊วะ อิ้วเหมี้ยน ไตลื้อ ไตใหญ่ ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะแตกต่างกันทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อที่สั่งสมจากประสบการณ์ของชีวิต และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชนเผ่าเหล่านี้แบ่งตามสายพันธ์จำนวน 9 ชนเผ่าที่สืบต่อกันมานาน จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลายในพื้นที่ จึงเกิดการสืบสานและอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น

มีการการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะถิ่นของอำเภอแม่จันให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทุกชาติ ซึ่ง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขอให้ทุกชาติพันธุ์ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ที่มีคุณค่านี้ไว้ ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การแต่งกายและความเชื่อของแต่ละชาติติพันธุ์ที่มีความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ภายใต้สถาบันและพระบรมโพธิสมภารของพระบรมราชวงศ์จักรี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  21st Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  32

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)