รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง (กาญจนบุรี) 28 พฤศจิกายน 2560 ตอน กรมควบคุมโรคพร้อมขับเคลื่อนงานระบาดวิทยาทุกระดับ : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง กรมควบคุมโรค สุวรรณชัย_วัฒนายิ่งเจริญชัย เครือข่ายระบาดวิทยา หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค โรคโปลิโอ* * *
Facebook
download

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนงานระบาดวิทยาทุกระดับ และเดินหน้าเชื่อมโยงต่อยอดทีม ทั่วประเทศ 1,030 ทีม เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ปัจจุบันปัญหาโรคและภัยสุขภาพในประเทศไทย สร้างความสูญเสียทางด้านสุขภาพ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยโรคและภัยสุขภาพที่กำลังเป็นปัญหาและทั่วโลกให้ความสำคัญ ได้แก่ โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคจากสัตว์สู่คน โรคติดต่อนำโดยแมลง และภัยสุขภาพอื่นๆ ทั้งภัยจากสารเคมี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหาที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า มีโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ส่วนโรคโปลิโอ ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอมาแล้วกว่า 19 ปี แต่ยังคงดำเนินการกวาดล้างโปลิโออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยและทั่วโลกประกาศความสำเร็จในการกวาดล้างโรคโปลิโอ โดยที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือแนวคิดทางด้านระบาดวิทยา มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดมาตรการ รวมถึงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ต้องพัฒนาศักยภาพและทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและทิศทางการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจงานระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา และการประกวดผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวน และภาพกิจกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงต่อยอดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ทั่วประเทศ จำนวน 1,030 ทีม เป็นทีมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เมื่อมีเหตุโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสูงสุด ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหน่วยงานส่วนกลาง รวมประมาณ 550 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย การประชุมกลุ่ม และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รวม 25 รางวัล ดังนี้ รางวัลคนดีศรีระบาด 12 รางวัล และรางวัลผลงานหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรค 13 รางวัล ได้แก่ รายงานสอบสวนโรคด้านคุณภาพ 1 รางวัล รางวัลทีมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ 8 รางวัล และรางวัลภาพถ่าย 4 รางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  60

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(15 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)