รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 23 พฤศจิกายน 2560 ตอน เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐฯ แม่สาย เฝ้าระวังภัยพิบัติ-กลุ่มเปราะบาง : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อำเภอแม่สาย เชียงราย เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ กลุ่มเปราะบาง ภัยพิบัติ พื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซาก* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนปิยะพรพิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย คณะทำงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม อำเภอแม่สาย ได้จัดให้มีการประชุมขึ้น โดยมี นายเรวัตร นามวงศ์ ประธานจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม อำเภอแม่สาย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และแพทย์ประจำตำบลทุกตำบล ฯลฯ ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐของอำเภอแม่สาย และร่วมรับฟังข้อเสนอแผนรับมือภัยพิบัติ – แก้ไขปัญหาภาวะยากลำบากกลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงแผนให้ไปในทิศทางเดียวกันให้งายแก่การปฏิบัติงานและรวดเร็วของเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเชียงรายเชื่อมโยง ถักทอและขับเคลื่อนพลังเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐรวม 18 อำเภอ 124 ตำบล หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 4 โซน 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การค้นหาสำรวจกลุ่มเปราะบาง กลุ่มประชาชนที่อยู่ในภาวะลำบาก เช่น คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ ผู้ป่วยพิการ ติดบ้านติดเตียง ผู้ติดเชื้อ เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้เคยต้องขัง ฯลฯ และปัญหาอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของความเดือดร้อนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแผนงานที่นำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ คือ 1.แผนภัยพิบัติ แผนเฝ้าระวัง ก่อนเกิดเหตุ 2.แผนเข้าไปช่วยระงับเหตุ 3.แผนหลังเกิดเหตุ 4.แผนประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะยากลำบากกลุ่มเปราะบางคือระยะสั้น

1.ระยะสั้น 1.1 สำรวจค้นหาข้อมูล ประชากรที่มีปัญหาในพื้นที่ 1.2 คัดกรองหากลุ่มเป้าหมาย ว่าอยู่ในภาวะยากลำบากแต่ละประเภท 1.2.1 คนไร้บ้าน 1.2.2 คนไร้รัฐ 1.2.3 ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง 1.2.4 ผู้ติดเชื้อ 1.2.5 ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง 1.2.6 อดีตผู้ต้องขัง 1.2.7 คนพิการ แยกแยะแต่ละตำบลว่ามีจำนวนเท่าไหร่

2.ระยะกลาง ดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริม เยียวยา ผู้ที่มีปัญหาแต่ละประเภท เช่น ให้ความรู้ อบรมด้านวิชาชีพสุขอนามัย ด้านคนไร้รัฐไร้สัญชาติช่วยผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลแก้ไขให้โอกาสเพื่อเห็นแก่สิทธิ์มนุษยชน

3.ระยะยาว ผลักดันโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาของ อบต. และเทศบาล ให้ก่อเกิดกองทุนช่วยเหลือกลุ่มคนผู้อยู่ในภาวะยากลำบากกลุ่มเปราะบางผู้ไร้ที่พึ่งพิงไม่มีอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองและผู้ป่วยติดเตียงสามารถช่วยเหลือตนเองได้

แผนการจัดการ ปัญหา ความยากลำบาก
ก่อนเกิดเหตุ สำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซากแต่ละเภทของ แต่ละพื้นที่และเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ รองรับยามฉุกเฉิน เอาไว้ล่วงหน้าให้แน่ชัด

ระหว่างเกิดเหตุ ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน

หลังเกิดเหตุ (ฟื้นฟู) สำรวจความเสียหายเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อบต.เทศบาล ฯลฯ ให้เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ด้านปัจจัย และอาชีพ อื่น ๆ ฯลฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เข้าไปปรับปรุง เยียวยาให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

ทุกขั้นตอนของปัญหาและแผนงานต้องรวดเร็วในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง เพื่อสังคมสุขภาวะ สร้างสุขให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมพื้นที่ทุกซอกหลืบเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากทุกประเภทให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมต่อไปและปิดการประชุมในเวลา 16.00 น.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  23rd Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  177

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)