รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง ( สงขลา ) 21 พฤศจิกายน 2560 ตอน การส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ เน้นพื้นที่รายได้ต่ำ ใน 4 จ.ชายแดนใต้ : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา การส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. พลเดช_ปิ่นประทีป สำนักงานส่งเสริมการลงทุน กระทรวงสาธารณสุข ณรงค์_พิพัฒนาศัย ประยุทธ์_จันทร์โอชา ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง* * *
Facebook
download

การส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ เน้นพื้นที่รายได้ต่ำ ใน 4 จ.ชายแดนใต้ เน้นวางแผนกำลังคนเป็นสำคัญ !คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอวางกรอบส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน หรือชายแดน และต้องมีแผนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ชัดเจน หวั่นปัญหาการแย่งบุคลากร พร้อมหนุนการขับเคลื่อนกฎหมายคุมกลยุทธ์การตลาดนมผง และเดินหน้ายุทธศาสตร์แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาระยะ ๕ ปี เช่นการส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ เน้นพื้นที่รายได้ต่ำ ใน 4 จ.ชายแดนใต้เน้นวางแผนกำลังคน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับทราบและชื่นชมการทำงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาข้อเสนอต่อมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อส่งเสริมการบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโจทย์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยการทำงานร่วมกันนี้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่กำหนดว่า “การลงทุนด้านสุขภาพต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพในภาพรวม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความมั่นคงด้านสุขภาพและประสิทธิภาพของการลงทุน” เป็นหลักสำคัญ และนำ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีการเจ็บป่วย มีความจำเป็นด้านสุขภาพสูง มีอัตราการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษานอกเขตพื้นที่สูง พื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ต่อมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณาและออกประกาศ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใน ๔ กิจการ ได้แก่ ๑.กิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย ๒.กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ๓.กิจการสถานพยาบาล ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เฉพาะเพื่อกระจายการให้บริการอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลใน ๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ หรือใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๔.กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ทั้งทางอากาศ ทางบก เรือ

เงื่อนไขการสนับสนุนประเภทกิจการ “ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง” ได้นำข้อเสนอจากการทำงานร่วมกันของ สช. บีโอไอ กระทรวงสาธารณสุข ไปปรับใช้ โดยให้ ส่งเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ ด้านหัวใจ (โรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ และหัวใจล้มเหลว) ด้านมะเร็ง (เคมีบำบัด รังสีวิทยา) และด้านไต (ศูนย์ไตเทียม) โดยระบุเงื่อนไขว่า ต้องมีแผนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีเครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องพิจารณาถึงการกระจายการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน ส่วนการส่งเสริม กิจการสถานพยาบาล นั้น ระบุเงื่อนไขพื้นที่ที่จะขอรับการส่งเสริมตามข้อเสนอ คือ พื้นที่ ๒๐ จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา-เฉพาะ อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  23rd Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  69

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)