รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 7 กันยายน 2560 ตอน “ ยุทธการแม่น้ำร้อยสาย สานดวงใจ จิตอาสา มุ่งมั่น พัฒนา สร้างคุณค่าคนเชียงราย ”: อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ประเทศไทย_4.0 สังคมสุขภาวะ ยุทธการแม่น้ำร้อยสาย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

“การขับเคลื่อนพลังจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมจังหวัดเชียงราย เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ” “ชัดเจน” แล้ว ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป “ร่วมถักทอเครือข่าย สานดวงใจ คนจิตอาสา” ด้วย “ยุทธการแม่น้ำร้อยสาย สานดวงใจ จิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าคนเชียงราย” จนกว่าชีวิตของคนเชียงรายจะดีขึ้น

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ.โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อน “โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมจังหวัดเชียงราย เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ” ขึ้น โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.วิรุณ คำภิโล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายจิตอาสา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมนายประนอม เชิมชัยภูมิ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมคณะทำงานจาก สอปร. และพี่น้องเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเชียงราย ประมาณ 400 คน ดำเนินรายการโดย นายธนชัย ฟูเฟื่อง วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดประชุมในครั้งนี้ คือ สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุนงบประมาณการถักทอเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในทุกจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการ การเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ภายใต้กรอบแนวคิด ประชา-รัฐ โดยเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 จึงได้ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นองค์กรการปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ 4.0 ด้วยเช่นกัน สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ได้มอบหมายให้ศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดเชียงราย (ศปจ.) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินการหนุนเสริมพลังเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐทุกพื้นที่อำเภอ ในการจัดการประชุม การขับเคลื่อนพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสร้างสังคมจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้มีผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมจำนวน 400 คน โดยมาจากองค์กรภาคีความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย เครือข่ายอาสาประชาสังคมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอต่าง ๆ เครือข่าย อปพร. จังหวัดเชียงราย เครือข่าย อสม. เครือข่าย อพม. เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายสภาพลเมือง เครือข่ายชาติพันธุ์ กลุ่มนักวิชาการ นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา จุมนุมเก๊าผญา และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนจังหวัดเชียงราย และรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนี้มาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสภาพปัญหา 2 กรณี (1) ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในสถานะวิถีชีวิตเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ยากจน กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้ติดเชื้อ รวมถึงบุคคลที่เคยถูกจำคุก กรณีที่ 2 คือ กลุ่มประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อยู่ในเขตแผ่นดินไหว อยู่ในเขตแนวมรสุมฤดูร้อน และอยู่ในเขตน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น หลังจากมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้ว เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในแต่ละพื้นที่จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเชียงราย ยังมีเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม ชุมชนเชียงราย ได้ขับเคลื่อนต่อไป เพื่อสังคมชุมชน ของคนเชียงรายอย่างแท้จริง และพิธีปิดในเวลา 15.30 น. โดย นายเลื่อน ธนะเพทย์ เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม
อิสระ บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Sep 17

จำนวนผู้ฟัง:  198

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(29 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)