รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 25 พฤษภาคม 2560 ตอน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย : สุนี บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เชียงราย สุขภาวะในพื้นที่ สุขภาวะรอบตัว* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ที่เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่คำ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พอใจในผลการดำเนินงานที่มีผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายในการดำเนินการที่ชัดเจน
ที่สำคัญเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นพระปณิธานของ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และรัฐบาลได้น้อมรับ
ใส่เกล้าใส่กระหม่อมสนองพระปณิธาน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้สนองพระปณิธาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ พร้อมวางแผนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
และในเช้าวันรุ่งขึ้น ๒๑ พ.ค.2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสนอผลงานการบริการสาธารณะฉบับสมบูรณ์ ในการสมัครขอรับรางวัล UNPSA ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ผลงาน “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม” ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน และทุกจังหวัด ทุกท้องถิ่น ต้องร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาครบทุกจุด หากไม่ดำเนินการพร้อมกัน ปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งรัฐบาลวางเป้าหมายโรคพิษสุนัขบ้าต้องหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พบว่า มีปัญหาสุนัขจรจัด ที่มีผู้นำไปทิ้งไว้ตามวัด โรงเรียนจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง เสนอให้จัดตั้งอาสาสมัคร หรือร่วมกับคลินิกเอกชน ร่วมดำเนินการตามแนวประชารัฐ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปัญหานี้ค่อยๆลดลง และหมดไปในที่สุด. สุนี บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  19th Jun 17

จำนวนผู้ฟัง:  275

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(45 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)