ข่าวใหม่ล่าสุด

คอลัมน์ ท้องถิ่นปริทรรศน์: ความดีร่วม   โดย สมพันธ์ เตชะอธิก

“สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม(สุขภาพ) พระ”

คำสั่ง คสช. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 1-12 และ แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 13

E-Book แนวทางการดำเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ...

ชูข้อเสนอยกร่างกฎหมายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ เน้นทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพ

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 1 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสร้างเสริมสุขภาวะพระทั่วประเทศ

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 2 ระดมสมองจัดลำดับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงรุก

คมส. เร่งกรมอนามัยออกมาตรฐาน‘น้ำดื่มปลอดภัย’บังคับใช้ภายใน ๑ ปี

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 130

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 162

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 183

บทเรียนพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

เช็คความพร้อม!เขตสุขภาพฯ ระดับพื้นที่เขต ๑๐

เช็คความพร้อม!เขตสุขภาพฯ ระดับพื้นท ี่เขต ๑๐

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 173

มหานคร : กับการพัฒนา 4PW

มหานคร : กับการพัฒนา 4PW

Watched: 11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 183

บทความเรื่อง อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่

บทความเรื่อง อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 168

บทความเรื่อง ตีความผิดไป

บทความเรื่อง ตีความผิดไป

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 164